สังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การศึกษาและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดังนี้ 1. ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกและเตรียมพร้อมความเป็นครู และได้เห็นตัวอย่างที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย และสามารถนำมาปรับใช้ในอนาคต 2. ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง 3. ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่จัดกับเด็กๆ ในแต่ละวัน 4. ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีและเทคนิคต่างๆ เช่น เด็กๆไม่สนใจใ นการทำกิจกรรม ครูก็จะใช้น้ำเสียงที่ดังกว่าปกติ เด็กก็จะหันมาสนใจในกิจกรรมที่ทำอยู่

การออกสอนหน้าชั้นเรียน

การออกไปสอนหน้าชั้นเรียน โดยมีเพื่อน ๆ นักศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ค่ะ

สื่อคณิตศาสตร์

เป็นสื่อที่อาจารย์ให้นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ในการนับเลข ในคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยดอกไม้แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยดอกไม้
จุดประสงค์
1. เพื่อให้เด็กบอกชื่อดอกไม้ที่มีลักษณะดอกช่อและดอกเดี่ยวได้อย่างน้อย 3 ชนิด
2. เพื่อให้เด็กสามารถจำแนกลักษณะของดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นช่อและดอกเดี่ยวได้
3.จำนวนมาก-น้อย
4. พัฒนาความคิดและจินตนาการได้

สาระการเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้
1.ดอกเดี่ยว เป็นดอกที่เกิดขึ้นบนก้านดอก เป็นดอกเดียวโดดๆ ในแต่ละข้อของกิ่งหรือลำต้น เช่น ชบา กุหลาบ ดาวเรือง เป็นต้น

2. ดอกช่อ เป็นดอกที่เกิดเป็นกลุ่มอยู่บนก้านดอกใหญ่เดียวกัน และประกอบด้วยก้านดอกย่อยๆ หลายดอก ลักษณะการติดของดอกทำให้เกิดช่อดอกแบบต่างๆ กัน เช่น กล้วยไม้ เป็นต้น

ประสบการณ์สำคัญ
1. การแยกชนิดของดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นดอกช่อและดอกเดี่ยว

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสอนร้องเพลง “จ้ำจี้ดอกไม้” โดยการ
-ครูสอนให้เด็กๆ พูดตาม
-ครูสอนให้เด็กร้องตาม
-ครูให้เด็กๆ ร้องพร้อมกัน
จากนั้น ครูสนทนากับเด็ก โดยใช้คำถามดังนี้
-“เด็กๆ ค่ะ ในเพลงนี้ มีดอกไม้ชนิดใดบ้าง”
2. ครูสนทนากับเด็กโดยถามจากประสบการณ์เดิมของเด็ก เกี่ยวกับดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นดอกช่อและดอกเดี่ยว ดังนี้
“เด็กๆ บอกครูซิว่าดอกไม้ชนิดใดบ้างที่เด็กๆรู้จักที่เป็นดอกเดี่ยวและดอกช่อ”
จากนั้น ครูหยิบบัตรภาพ เช่นดอกดาวเรือง กุหลาบ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว และที่เหลือคือ ดอกที่มีลักษณะเป็นช่อ
และครูก็ถามเด็กๆ ว่า

- “เด็กค่ะ ที่เหลือ มีกี่ดอก” (โดยการให้เด็กช่วยกันนับ)
- และเด็กๆ ทราบหรือไม่ว่าดอกไม้แต่ละชนิดชนิดใดเป็นดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นช่อบ้าง
3. ครูทำการสำรวจความต้องการของเด็ก โดยการ
-ครูถามเด็กว่า “เด็กๆ ชอบดอกไม้ชนิดใดกันบ้าง”และให้เด็กๆ บอกคุณครูทีละคน โดยครูใช้
ทักษะการเขียนกระดาษ วงกลมแทนเด็กจำนวน 1 คน
-จากนั้นครูก็สำรวจความชอบของเด็กว่าชอบดอกไม้ชนิดใดมากกว่ากัน โดย
- ครูและเด็กช่วยกัน นับวงกลม ซึ่งแทนตัวเด็กที่อยู่ดอกไม้แต่ละชนิด ออกพร้อมๆกัน
เช่น นับ 1 ก็ขีดเส้นยาว ในทุกๆ ดอกไม้ เพื่อแสดงระดับ นับไปเรื่อยๆจนหมด
ถ้าดอกไม้ชนิดใดเหลือวงกลุ่มอยู่มากที่สุด แสดงว่า เด็กๆ ชอบดอกไม้ชนิดนั้นมากที่สุด


แหล่งการเรียนรู้/สื่อ
-เพลง จ้ำจี้ดอกไม้
จ้ำจี่ดอกไม้ ดาวเรือง หงอนไก่ จำปี จำปา มะลิ พิกุล กุหลาบ ชบา
บานชื่น กระดังงา
เข็ม แก้ว ลัดดา
เฟื่องฟ้า ราตรี

- บัตรภาพดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นดอกช่อ และดอกเดี่ยว

การประเมินผลการเรียนรู้
-สังเกต จากการตอบคำถามของและเด็กสามารถบอกชื่อดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นดอกช่อและดอกเดี่ยวได้

ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้
เช่น ดอกที่มีลักษณะเป็นช่อ


ดอกกล้วยไม้

ดอกราตรี


ดอกคูณ

และ ดอกที่มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว

ดอกดาวเรือง

ดอกกุหราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น