สังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การศึกษาและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดังนี้ 1. ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกและเตรียมพร้อมความเป็นครู และได้เห็นตัวอย่างที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย และสามารถนำมาปรับใช้ในอนาคต 2. ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง 3. ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่จัดกับเด็กๆ ในแต่ละวัน 4. ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีและเทคนิคต่างๆ เช่น เด็กๆไม่สนใจใ นการทำกิจกรรม ครูก็จะใช้น้ำเสียงที่ดังกว่าปกติ เด็กก็จะหันมาสนใจในกิจกรรมที่ทำอยู่

การออกสอนหน้าชั้นเรียน

การออกไปสอนหน้าชั้นเรียน โดยมีเพื่อน ๆ นักศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ค่ะ

สื่อคณิตศาสตร์

เป็นสื่อที่อาจารย์ให้นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ในการนับเลข ในคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียนวันที่ 12 กุมพาพัธ์ 2553


วันนี้อาจารย์ได้ให้นักศึกษาทดลองสอนหน้าชั้นเรียน

ต่อจากเมื่อวานคือหน่วยแมลง (กลุ่ม A) อนุบาล 1 ,2 และ 3

จากการสอนของนักศึกษาทั้งหมดอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำ

กับนักศึกษาทุกคน เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา กิจกกรม สื่อการสอน ตลอดจนการเขียนแผน

ว่าวัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ ควรเขียนอย่างไร
และอาจารย์ก็ได้ให้นักศึกษานำแผนที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บรรยากาศในการเรียน
การเรียนวันนี้ได้เรียนห้อง ช. บริหาร ซึ่งห้องใหญ่ นั่งสบาย
แต่วันนี้ไม่เครียดค่ะ เพราะกลุ่มของดิฉันได้ออกไปสาธิตการสอนจากครั้งก่อนแล้ว
จึงรู้สึกโล่ง ค่ะ อาจารย์ก็ให้คำปรึกษา และคำแนะนำดีมาก เป็นกันเอง
ทำให้บรรยากาศไม่รู้สึกตรึงเครียด ทำให้กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น