สังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การศึกษาและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดังนี้ 1. ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกและเตรียมพร้อมความเป็นครู และได้เห็นตัวอย่างที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย และสามารถนำมาปรับใช้ในอนาคต 2. ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง 3. ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่จัดกับเด็กๆ ในแต่ละวัน 4. ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีและเทคนิคต่างๆ เช่น เด็กๆไม่สนใจใ นการทำกิจกรรม ครูก็จะใช้น้ำเสียงที่ดังกว่าปกติ เด็กก็จะหันมาสนใจในกิจกรรมที่ทำอยู่

การออกสอนหน้าชั้นเรียน

การออกไปสอนหน้าชั้นเรียน โดยมีเพื่อน ๆ นักศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ค่ะ

สื่อคณิตศาสตร์

เป็นสื่อที่อาจารย์ให้นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ในการนับเลข ในคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553วันนี้เป็นวันที่อาจารย์นัดเรียนเสริม ซึ่งวันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ล่ะคน

ออกไปสอนหน้าชั้นเรียน พร้อมกับส่งแผน วันนี้นักศึกษา กลุ่ม B ที่ออกไปสอนหมดแล้ว

ครั้งต่อไปคือ กลุ่ม A

สำหรับกลุ่มของดิฉัน ได้สอนชั้นอนุบาล 3 หน่วย ดอกไม้

ดิฉันได้สอนเป็นคนแรกของอนุบาล 3 จากการสอนที่ได้ดูเพื่อน ๆ แต่ละกลุ่ม

ดิฉันรู้สึกตื่นเต้น กล้า ๆ กลัว ๆ ที่จะออกไปสอนหน้าชั้นเรียน จากการสอนของเพื่อนๆ แต่ละคน

ก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์เพิ่มเติม

ส่วนสำหรับของดิฉัน อาจารย์ให้คำแนะนำ นานพอสมควรเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนการสอน

แต่ดิฉันก็ดีใจที่ได้คำชมบ้างเล็กน้อย เช่น ในเรื่องการเขียนแผน ซึ่งดิฉันหาข้อมูล

การออกไปสอนครั้งนี้ดิฉันก็เตรียมตัวอยู่หลายวัน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสื่อ

แต่ผลที่ออกมา ดิฉันคิดว่าดิฉันทำได้ไม่ดีเลย แต่ดิฉันก็จะนำคำแนะนำจากอาจารย์

ปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไปค่ะ
บรรยากาศในการเรียน
บรรยากาศในการเรียนวันนี้ ก็รู้สึกว่าจะตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเนื่องจากแต่ละคน
ต้องเตรียมตัวสำหรับการสอน และร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ
ซึ่งวันนี้ได้ทำกิจกรรม 14 กิจกรรมแต่ก็สนุกดีค่ะ
อาจารย์กำลังให้คำแนะนำ

คำแนะนำจากอาจารย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น