สังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การศึกษาและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดังนี้ 1. ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกและเตรียมพร้อมความเป็นครู และได้เห็นตัวอย่างที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย และสามารถนำมาปรับใช้ในอนาคต 2. ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง 3. ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่จัดกับเด็กๆ ในแต่ละวัน 4. ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีและเทคนิคต่างๆ เช่น เด็กๆไม่สนใจใ นการทำกิจกรรม ครูก็จะใช้น้ำเสียงที่ดังกว่าปกติ เด็กก็จะหันมาสนใจในกิจกรรมที่ทำอยู่

การออกสอนหน้าชั้นเรียน

การออกไปสอนหน้าชั้นเรียน โดยมีเพื่อน ๆ นักศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ค่ะ

สื่อคณิตศาสตร์

เป็นสื่อที่อาจารย์ให้นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ในการนับเลข ในคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียนวันที่ 7 มกราคม 2553วันนี้เป็นวันเปิดเรียนในปีแรกของปีเสือ คือ พ.ศ. 2553 หลังจากที่ไม่ได้เรียนอยู่หลายสัปดาห์

เนื่องจากตรงกับวันสอบกลางภาค และ วันหยุดปีใหม่

วันนี้อาจารย์จินตนา ได้สอน เนื้อหามากมาย ดิฉันพอสรุปได้ดังนี้

คำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ที่เด็กๆ ควรทราบ เช่น

-ตัวเลข เช่น วันที่ เพื่อเด็กๆจะได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไร และเพื่อเป็นหลักฐานในการมาเรียนของเด็ก ๆ

วันเกิด อายุ เลขห้อง เช่น อนุบาล 2/2 เบอร์โทรศัพท์ เราอาจจะให้เด็กเขียนหรือบอกก็ได้คณิตศาสตร์ที่ดีมีความสมดุลต่อไปนี้
-เน้นกระบวนการคิดและพัฒนาความคิดรวบยอด
-เน้นการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับกิจกรรม(ชีวิตประจำวันไม่ใช่การท่องจำ เช่น เช้า กลางวัน เย็น)
-แนะนำคำศัพท์ใหม่ๆ และลักษณะอย่างค่อยเป็นค่อยไป
-สร้างเสริมให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นและค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบ(ครูทำเป็นตัวอย่าง) ครูให้แรงเสริม
-ส่งเสริมให้เด็กเกิดการรับรู้ สามารถบรรยายและค้นคว้าเพิ่มเติม
-เน้นให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดมีทักษะคิดศาสตร์ไปพร้อมๆกัน
-เปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นคว้าสำรวจปฏิบัติ รู้จักตัดสินใจได้ด้วยตนเอง(ถ้าจัดกิจกรรมให้สอดคล้องจะเกิดประสิทธิภาพ)
หลักการสอนคณิตศาสตร์
ครูปฐมวัยที่ดีนอกจากเข้าใจพัฒนาการเด็ก ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก และขอบข่ายของหลักสูตรอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจหลักการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างดีด้วย
1. สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวันเด็กมีอะไรบ้างในแต่ละวัน เช่น ให้เด็กรินนมครึ่งแก้ว
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ทำให้พบคำตอบด้วยตนเอง เช่น หน่วยกล้วย กล้วย 1 หวี มีกี่ลูกให้เด็กนับ และเด็กกัดกี่คำหมด
3. มีเป้าหมายและมีการวางแผนอย่างดี
4.เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนรู้และลำดับขั้นของการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก
5.ใช้วิธีการจดบันทึกพฤติกรรมหรือระเบียบพฤติการณ์ เพื่อใช้ในการวางแผนกิจกรรม (ต้องไม่ใส่ความรูสึกของครูเข้าไป เช่น น้องบีบี เกิดสงสาร จึงแบ่งของให้เพื่อน
6. ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของเด็ก
7. รู้จักใช้สถานการณ์ขณะนั้นให้เกิดประโยชน์
8. ใช้วิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริง เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยากๆ
9. ใช้วิธีให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติการจริงเกี่ยวกับตัวเลข
สำหรับบรรยากาศในการเรียนวันนี้
แอร์ในห้องแรงมาก และปรับอุณหภูมิไม่ได้ ทำให้หนาวมาก เน้นว่าหนาวมาก อาจารย์สอนเนื้อหาบวกกับการยกตัวอย่างเสริมเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น และอาจารย์ตั้งคำถามบางคำถามเพื่อนนักศึกษา รวมถึงตัวดิฉันไม่ตอบคำถาม สำหรับดิฉัน ดิฉันคิดไม่ออก แต่อาจารย์ก็ยกตัวอย่างต่างๆ จนดิฉันและเพื่อน ๆสามารถเข้าใจในการเรียนในคาบนี้ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น