สังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การศึกษาและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดังนี้ 1. ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกและเตรียมพร้อมความเป็นครู และได้เห็นตัวอย่างที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย และสามารถนำมาปรับใช้ในอนาคต 2. ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง 3. ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่จัดกับเด็กๆ ในแต่ละวัน 4. ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีและเทคนิคต่างๆ เช่น เด็กๆไม่สนใจใ นการทำกิจกรรม ครูก็จะใช้น้ำเสียงที่ดังกว่าปกติ เด็กก็จะหันมาสนใจในกิจกรรมที่ทำอยู่

การออกสอนหน้าชั้นเรียน

การออกไปสอนหน้าชั้นเรียน โดยมีเพื่อน ๆ นักศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ค่ะ

สื่อคณิตศาสตร์

เป็นสื่อที่อาจารย์ให้นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ในการนับเลข ในคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียน วันที่ 21 มกราคม 2553


ในการเรียนในคาบนี้ อาจารย์ ได้ตรวจงานของนักศึกษา

แต่เปิดได้แค่กลุ่มเดียว เนื่องจาก ไม่มีโปรแกรม จึงเปิดกลุ่มที่เหลือไม่ได้

อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการเขียนแผนว่า ควรสอนอะไรกับเด็กอนุบาล 1,2,3

ซึ่งมีอายุและพัฒนาการที่ต่างกัน พร้อมยกตัวอย่างเนื้อหาที่เป็นตัวอย่างแก่นักศึกษา

และในการเขียนแผนควรสอดแทรกคณิตศาสตร์เข้าไปด้วยบรรยากาศในการเรียน

วันนี้ได้กลับมาเรียนในห้องคิมพิวเตอร์ ทำให้เรามีสื่อในการหาข้อมูล

ถึงแม้วันนี้จะโดนดุ นิดหน่อย เนื่องจากนักศึกษาสนใจแต่คอมพิวเตอร์

แต่พอโดนดุนักศึกษา ก็หันมาตั้งใจเนื้อหาที่อาจารย์สอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น