สังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การศึกษาและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดังนี้ 1. ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกและเตรียมพร้อมความเป็นครู และได้เห็นตัวอย่างที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย และสามารถนำมาปรับใช้ในอนาคต 2. ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง 3. ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่จัดกับเด็กๆ ในแต่ละวัน 4. ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีและเทคนิคต่างๆ เช่น เด็กๆไม่สนใจใ นการทำกิจกรรม ครูก็จะใช้น้ำเสียงที่ดังกว่าปกติ เด็กก็จะหันมาสนใจในกิจกรรมที่ทำอยู่

การออกสอนหน้าชั้นเรียน

การออกไปสอนหน้าชั้นเรียน โดยมีเพื่อน ๆ นักศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ค่ะ

สื่อคณิตศาสตร์

เป็นสื่อที่อาจารย์ให้นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ในการนับเลข ในคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียน วันที่ 14 มกราคม 2553

จากการเรียนในคาบนี้ อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการทำ MindMap
และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า ทำไมจึงต้องทำ MindMap
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเช่น ทำให้เราดึงส่วนย่อยของเรื่องนั้นๆมาแล้วดึงออกมา
ทำให้เห็นภาพรวมใหญ่

เนื้อหาที่เราเลือก ควรเลือกสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กและมีผลต่อชีวิต เช่น
ประโยชน์ / โทษ

การจัดหาสื่อ สื่อที่ดีคือ สื่อที่เป็นของจริง

และอาจารย์ให้ส่งงานในคาบที่แล้ว ดิฉันได้เลือกทำเรื่อง หน่วยร่างกาย
*หน่วยร่างกาย
-อวัยวะ
ตา หู จมูก ปาก แขน ขา มือ เท้า

-ประโยชน์
ตาใช้ดู
หูใช้ฟัง
จมูกใช้ดมกลิ่น
ปากใช้พูด,กินอาหาร
เท้าใช้เดิน
มือใช้จับยกสิ่งของต่างๆ

*การทำความสะอาด
อาบน้ำ,ล้างหน้า
ตัดเล็บ
สระผม
แปรงฟัน

และอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับดิฉันในหน่วยร่างกายเช่น
ควรเพิ่ม ลักษณะ เข้าไป เช่น
สีผิว
รูปร่าง
จำนวนของร่างกายที่เป็นจำนวนคู่/จำนวนคี่

บรรยากาศในการเรียน
ในการเรียนในคาบนี้ไม่ได้เรียนในห้องเดิม คือ ห้องคอมพิวเตอร์
ทำให้ดิฉันตั้งใจเรียนมากขึ้น อาจารย์ก็สอนการคิดเกี่ยวกับการทำมายแม๊ป
การคิดเนื้อหาให้หลากหลาย และอาจารย์ได้สั่งงานกลุ่มให้นักศึกษาทำ
มายแม๊ป และนำไปเขียนแผนการสอน ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น