สังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การศึกษาและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดังนี้ 1. ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกและเตรียมพร้อมความเป็นครู และได้เห็นตัวอย่างที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย และสามารถนำมาปรับใช้ในอนาคต 2. ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง 3. ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่จัดกับเด็กๆ ในแต่ละวัน 4. ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีและเทคนิคต่างๆ เช่น เด็กๆไม่สนใจใ นการทำกิจกรรม ครูก็จะใช้น้ำเสียงที่ดังกว่าปกติ เด็กก็จะหันมาสนใจในกิจกรรมที่ทำอยู่

การออกสอนหน้าชั้นเรียน

การออกไปสอนหน้าชั้นเรียน โดยมีเพื่อน ๆ นักศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ค่ะ

สื่อคณิตศาสตร์

เป็นสื่อที่อาจารย์ให้นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ในการนับเลข ในคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 3 (19 พ.ย. 2552)อาจารย์ได้สนทนา ในเรื่อง งานในคาบที่แล้ว แต่นักศึกษาไม่ได้ส่งงาน

ในทาง E-Mail ห้อาจารย์ อาจารยร์จึงได้หารือ กับ นักศึกษาว่าจะทำอย่างไร

เมื่อนักศึกษาไม่ส่งงานและอาจารย์ได้พูดถึงการไป สังเกตการสอนในโรงเรียนต่างๆ

ว่าควรทำอย่าง เช่น การแต่งการที่ถูกระเบียบ การสังเกตุการสอนนักศึกษาควรเก็บข้อมูล

ด้วยการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ หรือการจดบันทึก และ อาจารย์ได้ให้นักศึกษา ร้องเพลง

ที่ตนร้องได้ และอาจารย์ได้สอนร้องเพลง เปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์ให้ฟัง

เพื่อนให้นักศึกษานำไปใช้ในการสังเกตุการสอนครั้งนี้

บรรยากาศในการเรียน

บรรยากาศในการเรียนวันนี้ก็สนุกสนานเช่นเคย แต่มาตรึงเครียดตอน อาจารย์พูดถึง

วิชาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งในการทำงานในวิชานั้น ดิฉันก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เขียนเรียงความ

ได้น้อย เนื่องจากในคาบนั้น ดิฉันได้มาเรียนสาย 15 นาที ทำให้ดิฉันทำงานไม่ทัน

ดิฉันจึงส่งไปเท่าที่ดิฉันเขียนทัน

และอีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ การเลือกโรงเรียนที่จะ ออกฝึกสอน

ดิฉันเลือกได้ที่โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม แต่ดิฉันรู้สึกเศร้า

เพราะดิฉันไม่มีเพื่อนที่ดิฉันสนิทเลย เพราะตอนแรกดิฉันได้เลือกอีกโรงเรียนหนึ่งไป

แต่อาจารย์รับแค่ 6 คน ดิฉันจึงออกมาเอง แต่ถึงอย่างไรดิฉันก็ได้ที่นี่แล้ว

ดิฉันก็ยินดีค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีเพื่อนที่สนิทก็ตาม ถึงอย่างไรดิฉันก็อยู่ใกล้อาจารย์

ที่มหาวิทยาลัย ท่านคงให้ โอกาส และ คำแนะนำกับดิฉัน ค่ะ

...โอกาส ที่ดี มีให้ไขว่คว้ากันทุกคน แล้วแต่ว่าใครจะขวนขวายได้แค่ไหน...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น