สังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การศึกษาและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดังนี้ 1. ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกและเตรียมพร้อมความเป็นครู และได้เห็นตัวอย่างที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย และสามารถนำมาปรับใช้ในอนาคต 2. ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง 3. ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่จัดกับเด็กๆ ในแต่ละวัน 4. ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีและเทคนิคต่างๆ เช่น เด็กๆไม่สนใจใ นการทำกิจกรรม ครูก็จะใช้น้ำเสียงที่ดังกว่าปกติ เด็กก็จะหันมาสนใจในกิจกรรมที่ทำอยู่

การออกสอนหน้าชั้นเรียน

การออกไปสอนหน้าชั้นเรียน โดยมีเพื่อน ๆ นักศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ค่ะ

สื่อคณิตศาสตร์

เป็นสื่อที่อาจารย์ให้นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ในการนับเลข ในคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 2 (วันที่ 12 พ.ย. 2552)
วันนี้อาจารย์ได้แบ่งกลุ่ม 4-5 คน ดิฉันได้เรื่อง จิตวิทยาการเรียนรู้

อาจารย์ให้หาข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และ อาจารย์ให้สมาชิกในกลุ่ม

ช่วยกันหาข้อมูล จากนั้นก็ส่งข้อมูลของตน ให้ตัวแทนของกลุ่ม ทาง E-Mail

สำหรับ บรรยากาศในการเรียนคาบนี้ . . .

การหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ อินเทอเน็ต ช้ามากคะ การหาข้อมูล

จึงต้องรอ นาน ทำให้เสียอารมณ์ ในการหาข้อมูล แต่ การเรียนการสอน ในคาบนี้

สนุกมาก เพื่อน ๆ ได้สนทนากับอาจารย์ อย่างสนุกสนาน จนดิฉัน

หัวเราะ จนท้องเกร็งเลยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น