สังเกตการสอน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การศึกษาและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดังนี้ 1. ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกและเตรียมพร้อมความเป็นครู และได้เห็นตัวอย่างที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย และสามารถนำมาปรับใช้ในอนาคต 2. ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจและเรียนรู้พัฒนาการของเด็กได้ตามสภาพจริง 3. ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมที่จัดกับเด็กๆ ในแต่ละวัน 4. ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีและเทคนิคต่างๆ เช่น เด็กๆไม่สนใจใ นการทำกิจกรรม ครูก็จะใช้น้ำเสียงที่ดังกว่าปกติ เด็กก็จะหันมาสนใจในกิจกรรมที่ทำอยู่

การออกสอนหน้าชั้นเรียน

การออกไปสอนหน้าชั้นเรียน โดยมีเพื่อน ๆ นักศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ค่ะ

สื่อคณิตศาสตร์

เป็นสื่อที่อาจารย์ให้นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือใช้เพื่อใช้ในการนับเลข ในคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 1 (วันที่ 6 พ.ย. 2552)
วันนี้เป็นการเรียนการสอนในคาบแรก อาจารย์ได้ อธิบายเกี่ยวกับรายวิชา


และให้นักศึกษาทุกคนสร้าง Blog ขึ้นมาอีก 1 Blog เพื่อเป็นแฟ้มสะสมผลงาน


การเปิด Blog ใหม่ ในวิชานี้ ทีแรกดิฉันก็ งง และสับสน กับ ลูกเล่น แต่พอได้ทำ


ก็จำได้ เนื่องจาก ดิฉันเคย ทำ Blog มาแล้ว ในวิชาที่ผ่านมา ซึ่งเรียนกับ อาจารย์จินตนา เช่นกัน


บรรยากาศ ในการเรียนในคาบนี้ อาจารย์ก็น่ารัก เป็นกันเองเหมือนเดิม


ทำให้การเรียนในคาบนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่งาวง และ ไม่เกร็ง กับการเรียน


ส่วนบรรยากาศภายในห้อง หนาว มาก คะ ทำให้ต้องกอดอกอยู่ตลอดเวลา


สำหรับการเรียนในครั้งต่อ ๆไป ดิฉันคงตั้งใจเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ คะ


เพื่อเก็บเกี่ยวเนื้อหา ความรู้ จากที่อาจารย์สอนคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น